Дата на договор - 12.09.2011

Сума по договор - 23 616 лв с вкл. ДДС

Договор за “Доставка и монтаж на университетска информационна система”. Доставката включваше:

 • 5 броя професионални публични дисплея Samsung
 • 5 броя мрежови мултимедийни плеъра Dartek
 • 5 броя непрекъсваеми захранвания Fortron
 • Система за диджитал сайнидж WizzyCast
 • 3 броя мултимедийни проектора NEC NP610S
 • 3 броя интерактивни дъски e-Beam

Устройствата бяха монтирани от нашата компания в различните корпуси на Висшето Транспортно Училище в София. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.


Дата на договор - 10.12.2013

Сума по договор - 55 056 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на нужния за изграждане на информационна система за управление (ИИСУ) хардуер и техника за научно-изследователската дейност”, във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на ефективността на образователния процес, чрез усъвършенстване на системите за управление на качеството на услугите в образованието и обучението във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков",  договор BG051PO001-3.1.08-0007, схема за БФП BG051PO001-3.1.08 Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища, ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013" и общо училищни нужди”. Доставката включваше:

 • 2 броя Сървър Persy Stinger 
 • 28 броя Компютърна система DartLine VTU1321
 • 28 броя монитори AOC
 • 8 броя Преносими компютри с марките Dell, Acer, HP, 
 • 8 броя мултифункционални устройства, лазерни принтери, скенери

Училища