Дата на договор - 28.08.2012

Сума по договор - 7 320 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка и гаранционна поддръжка на офис техника, притежаваща интерфейс с многоточково докосване, известен като Touchsensingsurface, вградена в подходящо офис обзавеждане, за Областен информационен център - град Велико Търново". Произведената от нас интерактивна маса включваше три 22"-ви мултитъч дисплея и три компютърни системи. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

 


Дата на договор - 15.12.2012

Сума по договор - 14 700 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка на оборудване във връзка с проект "Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 "Подкрепа за развитието на туристическите атракции", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинсирана от Европейския Съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие" по обособени позиции". Нашата позиция ключваше 6 интерактивни киоска с тъч-дисплеи, които монтирахме в новия мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов". Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

Училища