Дата на договор - 09.11.2012

Сума по договор - 15 900 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка на мултимедийно киоск приложение" по проект “Подобряване на човешкия капитал – уменията и компетенциите на културни медиатори, възрастни педагози спортни професионалисти в трансграничния регион чрез развитие на Система за учене през целия живот в музея” по програма за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2007-2013. Проектът включваше доставката и монтажа на 55" мулти-тъч публичен дисплей на водещите в бранша - ELO - Elo TouchSystems 5500L. В дисплея бе вграден и съответния мултимедиен плеър, който оформи цялостното киоск приложение. Монтажът бе извършен в Регионален Исторически Музей - Хасково  Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

 

 

 

Училища