Дата на договор - 30.05.2018

Сума по договор - 6 216 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърно и друго офис оборудване по проект: „Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергоспестяващи мерки на Комплекс за образование на Медицински университет-София, филиал „Проф.д-р Иван Митев“-Враца по  7 обособени позиции“ - ОП 6 "Интерактивни дъски" .

Доставихме и монтирахме 4 броя 100" интерактивни дъски IQBoard IRQK-100/10.