Дата на договор - 24.03.2014

Сума по договор - 6 690 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Доставка, чрез покупка на компютри, периферни устройства и софтуер за нуждите на ТП ДГС „Омуртаг. Доставката включваше:

  • 4 броя компютърни системи Дартек
  • 3 броя мултифункционално устройство
  • 3 броя софтуер