Дата на договор - 25.10.2018

Сума по договор - 21 360 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка, монтаж и гаранционно поддържане на 4 (четири) информационни киоск терминала“

Доставката включваше: