Дата на договор - 19.12.2013

Сума по договор - 14 640 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "Доставка, чрез покупка, монтаж, инсталация и успешно пускане в работен режим на фабрично ново и неупотребявано хардуерно, софтуерно и друго оборудване и обзавеждане за Община Белене”във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт-Белене”, референтен № 2(4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2, по Обособени позиции. Доставката включваше:

  • 10 броя компютърни системи DartLine BN 1301
  • 5 броя преносими компютъра HP ProBook 450
 

Училища