Дата на договор - 03.06.2018

Сума по договор - 158 400 лв с вкл. ДДС

Спечелена поръчка с предмет “ Доставка и въвеждане на софтуер и хардуерно оборудване по обособени позиции:
Обособена позиция 1: ИКТ базиран софтуер за управление на бизнес процесите в компанията (интегрирана информационна система за управление на бизнеса)
Обособена позиция 2: Сървър ”
 

Доставката включваше:

  • Софтуер за управление на конфекционното производство e.Tailor v.2
  • Сървърна система Persy Stinger AV1701