Дата на договор - 25.09.2014

Сума по договор - 23 800 лв с вкл. ДДС

Спечеленa общественa поръчкa с предмет "Доставка на LED дисплей за употреба на открито"