Дата на договор - 31.03.2016

Сума по договор - 14 490 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „ Доставка на  компютърна техника за нуждите на Община „Родопи” включваща две обособени позиции  както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на настолни компютри“ и Обособена позиция №2 „Доставка на периферна техника и хардуер“. Доставката включваше:

  • 35 броя компютърни системи с марката "Дартек"

Училища