Дата на договор - 29.05.2015

Сума по договор - 16 200 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет „Оборудване и обзавеждане на читалищна сграда на Народно Читалище «Възраждане - 1940» с. Старо село:  Доставка и инсталиране на информационна система на базата на Интерактивни киоски и публични дисплеи;”. Процедурата се провежда в изпълнение на сключен Договор № 19/321/01234/25.11.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/". Доставката включваше:

  • 2 броя интерактивен терминал - киоск InfoDart 190
  • 3 броя публични дисплея Philips 55“55PFS6409
  • 3 броя мрежов мултимедиен плейърInfoPlay 410
  • 3 броя непрекъсваемо захранване UPS Mustek 800VA USB
  • Софтуер за възпроизвеждане Wizzy Cast base
  • Монтажи и инсталация