Дата на договор - 13.08.2012

Сума по договор - 8 988 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет “Доставка и монтаж на Multitouch surface устройство за Областен информационен център в гр. Кърджали във връзка с изпълнението на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00012-С0001, проект с регистрационен номер 0066-ОКЖ-3.3 „Създаване на областен информационен център в град Кърджали”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ””. Произведената от нас интерактивна маса включваше четири 22"-ви мултитъч дисплея и четири компютърни системи. Много снимки и допълнителна информация може да откриете в специализирания ни сайт за произвежданите от нас интерактивни киоски.

Училища