Дата на договор - 16.01.2018

Сума по договор - 8 820 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет Доставка на обзавеждане и оборудване в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна”, финансиран по Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020“
с четири обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на специализирано оборудване за ПГГСД „Николай Хайтов“, гр. Варна;
Обособена позиция №2: Доставка на компютри и друго оборудване за ПГГСД „Николай Хайтов“ и ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна;
Обособена позиция №3: Доставка на инверторни климатици за ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна;
Обособена позиция №4: Доставка на обзавеждане за ПГИ „Д-р Иван Богоров“, гр. Варна.
– обособена позиция № 3.  

Доставката включваше:

  • 7 броя  инверторен климатик TREO CS-I18CB3