Дата на договор - 24.11.2017

Сума по договор - 7 452 лв с вкл. ДДС

Спечелена обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА ЗА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР.ПЛОВДИВ ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ" - ОП "Монитори" . Доставихме 43 броя монитори ASUS VS228NE.